Návyky a zdravý životný štýl

Naše myslenie, správanie či konanie je takmer výhradne tvorené z návykov. Je to preto, aby sme sa opakované činnosti nemuseli učiť odznova. Mozog si pri opakovaní určitej činnosti vytvára akúsi cestu alebo mapu, ktorá uľahčuje vykonanie tej istej činnosti, nejako si ju svojim spôsobom zapamätá.

Návyk vzniká opakovaním určitej činnosti. Pri osvojovaní si nového návyku treba tak dlho opakovať (cvičiť) želanú činnosť, kým si mozog osvojí určitý „vzorec správania”, ktorý potom pôsobí tak, že príslušnú činnosť môžeme vykonať už bez námahy, automaticky (zo zvyku).

Nie sú však návyky ako návyky. Návyk môže byť dobrý i zlý, prospešný i škodlivý, účelný i neúčelný a pod. V tomto článku ide len o zdravé návyky akéhokoľvek druhu, ktoré priamo súvisia či vytvárajú zdravý životný štýl jednotlivca.

 

 

Zdravý návyk a zdravý životný štýl

Zdravým návykom môžeme nazvať taký návyk, ktorý má priaznivé účinky na náš organizmus, na naše zdravie, a to jednak po psychickej, ale aj fyzickej stránke. Zdravý životný štýl obsahuje osvojené zdravé návyky, ktoré dokopy prispievajú ku zdraviu celého organizmu, a tým môžu výrazne zlepšiť kvalitu aj dĺžku ľudského života. Zdravý životný štýl je teda súbor činností, ktoré človek denne vykonáva predovšetkým prostredníctvom zdravých návykov.

Ako si zdravé návyky osvojiť?

1. Definovanie cieľa zdravého návyku
Prvým krokom pre získanie nového zdravého návyku je potrebné určiť cieľ, ktorý sa má dosiahnuť získaním nového návyku. Tento cieľ musí smerovať ku zdraviu, ináč by to nebol zdravý návyk. Musí byť jednoznačný, realizovateľný, konkrétny, určitý, jasný, merateľný a musíme si ho vedieť predstaviť.

2. Určenie činnosti zdravého návyku
Na základe definovaného cieľa určíme činnosť, ktorá vedie k realizácii stanoveného cieľa. Táto činnosť sa má stať po dostatočnom opakovaní návykom.

3. Nacvičovanie zdravého návyku
Čaká nás pravideľné a opakované nacvičovanie činnosti, ktorá vedie k želanému cieľu a má sa stať navyknutým konaním. Musíme dať dostatočný čas mozgu na to, aby si zdravý návyk osvojil. Táto doba môže trvať rôzne dlho. Dôležité však je, mať odholanie cvičiť až tak dlho, ako to bude potrebné. Po osvojení návyku budeme robiť nacvičovanú činnosť už automaticky.

Ďalší článok po zelenej značke:  Zelená značka  Zdravé bývanie